КОНТАКТ ИНФО

Бона Фиде адвокатска канцеларија Скопје
Јордан Хаџиконстантинов Џинот 3
1 000 Скопје, Македонија
тел/фах: +389 2 32 32 065
е-меил: contact@bonafide.mk