КЛИЕНТИ

Во рамките на своето портфолио, Адвокатското друштво БОНА ФИДЕ Скопје обезбедува правни услуги на деловни субјекти кои вршат дејности во областите на: осигурување, банкарство, прехранбена индустрија, телекомуникации, медиуми, маркетинг, информатички технологии, градежна индустрија, внатрешна и надворешна трговија, транспорт, животна средина, угостителство, туристички агенции, деловни субјекти кои вршат дејност во технолошките индустриски развојни зони - ТИРЗ, граѓански организации и.т.н.

Нашето портофолио на клиенти може да ви биде доставено на ваше барање.